Algemene voorwaarden Corilus Veterinary BV

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen, het verlenen van diensten en te geven cursussen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Corilus Veterinary B.V. gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een overeenkomst is voor ons eerst dan bindend indien deze door ons schriftelijk is bevestigd.
2.2 Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen "af magazijn" en zijn deze ex. BTW.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.
2.5 Onverminderd de algemeen toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en / of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

Levering
3.1 Alle leveringen geschieden "af magazijn" aan het door de opdrachtgever opgegeven adres en voor zijn risico, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Deelleveringen zijn steeds toegestaan en kunnen op de gebruikelijke wijze worden gefactureerd.
3.3 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding
3.4 Bij leveringen is Corilus Veterinary B.V. gerechtigd order- en / of verzendkosten in rekening te brengen.

Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inberepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enig schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
5.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden, dan wel voldoende zekerheidsstelling te eisen voor het nakomen van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de opdrachtgever. Bestellingen onder 1.000,- euro moeten 100% vooraf worden betaald. Boven 1.000,- euro moet 50% vooraf worden betaald. 
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
5.4 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag
5.6 De licentie, wanneer niet in één enkele betaling gekweten, en de bijkomende dienstverleningen of de jaarlijkse en maandelijkse aanbetalingen bij huurfinanciering alsook de overeenkomsten qua update, upgrade, support en onderhoud dienen betaald te zijn vóór de aanvang van elke facturatie periode. 

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug halen.
6.3 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, is het opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met door Opdrachtgever verschuldigde prestaties.
6.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
6.5 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Corilus te bewaren.

Garantie
7.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
7.2 a. Voor door ons verrichte wrkzaamheden gelden de bepalingen van de apart af te sluiten onderhoudsovereenkomsten.
b. Voor niet in het kader van een dergelijke overeenkomst verrichte werkzaamheden geldt een algemene garantie van drie maanden.
7.2 De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening (doen) herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.
7.3 Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
a. er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd
b. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden
c. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
8.4 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat degene die op ons verzoek tekent voor ontvangst hiervoor daadwerkelijk bevoegd is.
8.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
8.6 De klant is gehouden op geregelde tijdstippen een deugdelijke back-up van zijn systeem en/of data te maken en alle instructies opgenomen in de gebruikersdocumentatie (geïntegreerde help, handleidingen) strikt en correct uit te voeren. Corilus kan desgevallend wel, ten laste van de klant, een inspanning leveren bij verlies van gegevens op basis van een ad hoc overeenkomst, op dat moment af te sluiten. In geen geval kan hier een resultaatsgarantie aan gekoppeld worden.
8.7 Corilus is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Corilus (of door Corilus ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden , lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door ons of derden aan Opdrachtgever geleverde goederen of diensten. Resultaten worden door ons niet gegarandeerd.
8.8 In geen geval is Corilus gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden op zijn verzekeraars kan verhalen. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek aan Opdrachtgever verstrekt. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van 50.000,- euro. Indien meerdere schades het gevolg zijn van dezelfde oorzaak of dezelfde groepoorzaken, geldt eveneens het bovenstaand met dien verstande dat Coriluss totale aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokken Opdrachtgevers is beperkt tot 50.000,- euro, welk bedrag pro-rata wordt uitgekeerd.

Reclames
9.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
9.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
9.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.
9.4 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

Annulering
10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
10.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10%.
10.3 Cursusovereenkomsten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Geheimhouding
11.1 Zowel wij als onze opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie, die in het kader van de gesloten overeenkomst wordt uitgewisseld.
11.2 De verplichting als vervat in lid 1 geldt tevens voor informatie, die wij en opdrachtgever wederzijds over elkaars bedrijf ontvangen en waarvan duidelijk is of moet zijn of waarvan expliciet is aangegeven, dat die informatie een vertrouwelijk karakter draagt.
11.3 Alle schade, die voortvloeit uit de schending van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht, is voor rekening van de nalatige partij.

Intellectuele eigendom
12.1 Alle rechten op geleverde software zijn ons eigendom, dan wel eigendom van onze leveranciers en derhalve verkrijgt onze opdrachtgever enkel het recht op gebruik.
12.2 Tenzij anders overeengekomen is iedere reproductie, commerciële verkoop, publicatie of overdracht van door ons geleverde software door onze opdrachtgever als ook door andere gebruikers ten strengste verboden.
12.3 Iedere inbreuk op onze rechten op geleverde software geeft ons een direct recht op schadevergoeding.

Opschorting en ontbinding
13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
13.2 De vordering ter zake van et reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Wij zijn gerechtigd de afgifte van goederen die wij in verband met de uitvoering van enige opdracht onder ons hebben op te schorten, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens ons.

Toepasselijk recht / geschillen
14.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2   Alle geschillen tussen Corilus en Opdrachtgever, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.